Wij zijn aangesloten bij het ANT

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Toch kan het weleens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Er kan ook sprake zijn van een declaratieprobleem of een combinatie van bovengenoemde problemen.
Probeer altijd eerst met uw tandarts te praten over uw klacht. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT.

Volg nu eerst het stappenplan.

Het stappenplan

Stap 1

Bespreek uw klacht met uw tandarts

Uw tandarts heeft er recht op te weten dat u niet tevreden bent. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek met uw tandarts worden opgelost. Blijft u ontevreden na dit gesprek of heeft u het gevoel dat een gesprek over uw klacht (om wat voor reden dan ook) niets oplevert, uit dan uw klacht schriftelijk aan uw tandarts. De Klachtencommissie Tandheelkunde raadt aan dit per aangetekende brief te doen.

Van zowel u als de tandarts wordt verwacht dat u probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Indien u tot een oplossing komt, vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo onstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een termijn af wanneer de klacht afgehandeld zou kunnen worden. Pas als u er samen niet meer uit komt staan er andere wegen open.

Stap 2

Het indienen van een klacht

Pas als blijkt dat u er met uw tandarts niet uit komt (zie stap 1) kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Volgens de Wet Klachtrecht Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht een regeling voor de behandeling van klachten te bieden. Heeft u een klacht dan dient u uw tandarts te vragen waar hij/zij de klachtenregeling heeft ondergebracht. De ANT geeft met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens géén informatie of een tandarts bij de ANT de klachtenregeling heeft ondergebracht. Indien u van uw tandarts heeft vernomen dat hij/zij bij de ANT is aangesloten dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT.

Als u het bijgaande klachtenformulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de klachtenprocedure van start. Deze procedure is kostenloos. Mocht tijdens de procedure blijken dat nader medisch onderzoek nodig is dan worden de kosten voor dat onderzoek, eventuele foto’s en gebitsmodellen wel bij u in rekening gebracht; uiteraard is hierover van te voren overleg met u.